Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик" Дата 01.01.2005
за ЄДРПОУ 00413400
за КОАТУУ 5124580801
Територія Одеська область за КФВ 20
Форма власності колективна власнiсть за СПОДУ 6024
Орган державного управління АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ за ЗКГНГ 21140
за КВЕД 01.13.0
Галузь ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДIВ, ЯГIД I ВИНОГРАДУ Контрольна сума  
Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТIВ, ЯГIД, ГОРIХIВ, КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ I ПРЯНОЩIВ    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса 68253, Одеська область, Саратський, с. Долинка, д/н  


БAЛAНС
на 2004-12-31 00:00:00 р.
 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершене будівництво 020 1625 846
Основні засоби:      
залишкова вартість 030 5615 6087
первісна вартість 031 12931 13601
знос 032 7316 7514
Довгострокові фінансові інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 7240 6933
II. Оборотні активи      
Запаси:      
виробничі запаси 100 251 374
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 54 62
незавершене виробництво 120 936 1860
готова продукція 130 17 29
товари 140 0 4
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
чиста реалізаційна вартість 160 46 70
первісна вартість 161 46 70
резерв сумнівних боргів 162 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
з бюджетом 170 157 191
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 18 26
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 230 5 6
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 64 327
Усього за розділом II 260 1548 2949
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Баланс 280 8788 9882

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Статутний капітал 300 6506 6506
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 1979 1971
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -2378 -2231
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом I 380 6107 6246
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 400 0 13
Інші забезпечення 410 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 13
III. Довгострокові зобов'язання      
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1010 1749
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 107 105
з позабюджетних платежів 560 8 0
зі страхування 570 5 2
з оплати праці 580 55 62
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 0 52
Усього за розділом IV 620 1185 1970
V. Доходи майбутніх періодів 630 1496 1653
Баланс 640 8788 9882

Примітки:

Керівник: Стоянов Сава Хомич
Головний бухгалтер: Самокiш Олена Федорiвна