Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик" Дата 01.01.2005
за ЄДРПОУ 00413400
за КОАТУУ 5124580801
Територія Одеська область за КФВ
Орган державного управління АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 21140
Галузь ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДIВ, ЯГIД I ВИНОГРАДУ за КВЕД 01.13.0
Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТIВ, ЯГIД, ГОРIХIВ, КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ I ПРЯНОЩIВ Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2004 р.
 
Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 4347 2485
Податок на додану вартість 015 ( 410 ) ( 287 )
Акцизний збір 020 ( 3 ) ( 3 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 3934 2195
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 3433 ) ( 1993 )
Валовий:      
прибуток 050 501 202
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 81 24
Адміністративні витрати 070 ( 292 ) ( 173 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 89 ) ( 149 )
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 100 201 0
збиток 105 ( 0 ) ( 96 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 119 84
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 173 ) ( 67 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:      
прибуток 170 147 0
збиток 175 ( 0 ) ( 79 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 190 147 0
збиток 195 ( 0 ) ( 79 )
Надзвичайні:      
доходи 200 0 27
витрати 205 ( 0 ) ( 123 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:      
прибуток 220 147 0
збиток 225 ( 0 ) ( 175 )

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 2847 930
Витрати на оплату праці 240 1158 876
Відрахування на соціальні заходи 250 111 75
Амортизація 260 419 448
Інші операційні витрати 270 242 610
Разом 280 4777 2939

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 26024000 26024000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 26024000 26024000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.006 -0.007
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.006 -0.007
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки:

Керівник: Стоянов Сава Хомич
Головний бухгалтер: Самокiш Олена Федорiвна