Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року


ТЕКСТОВА ЧАСТИНА
Стисла історія підприємства, важливі події його розвитку
Пiдприємство засновано в 1944 роцi як винрадгосп "Бiльшовик", з 2001 року вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик". Iсторiя розвитку пiдприємства, це iсторiя розвитку його основних засобiв. Для виноробних пiдприємств це обсяг та якiсть виноградникiв. Протягом перiоду iснування не було змiн напрямкiв дiяльностi пiдприємства. Незважаючи на кризовi явища в економiцi України, дiяльнiсть ВАТ "Бiльшовик" можна назвати позитивною. Незважаючи на зменшення площi плодоносної землi ВАТ "Бiльшовик" продовжує виготовляти свою продукцiю з традицiйних столових сортiв винограду. Пiдприємство є вiдданим традицiям i дотримується технологiй виробництва. Цi традицiї живуть на пiдприємствi та знаходять своє втiлення в найкращих його виробах.
Інформація про організаційну структуру емітента
Виробничi дiльницi, склади.
Опис обраної облікової політики
Бухгалтерський облiк здiйснюється згiдно принципiв та методiв, передбачених Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Визнання та оцiнка основних засобiв у бухгалтерському облiку здiйснюється на пiдставi п. 5 П(С)БО 7. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом середньозваженої собiвартостi, одиниця вартостi запасiв, придбаних за плату, визначена по собiвартостi запасiв вiдповiдно до П(С)БО-9. Доходи та витрати пiдприємства признаються та нараховуються згiдно П(С)БО 15 ТА П(С)БО 16 вiдповiдно.
Витяг з аудиторського висновку
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть ВАТ "Бiльшовик" надає об"єктивну та достовiрну iнформацiю в усiх суттєвих аспектах про фiнансовий стан Товариства в цiлому станом на 31.12.2004р., а також результати його господарської дiяльностi у вiдповiдностi та рух грошових коштiв, за рiк, який закiнчився на вказану дату у вiдповiдностi з П(С)БО та визначеною основою фiнансової звiтностi. Аудитор має достатнi пiдстави для пiдтвердження фiнансової звiтностi ВАТ "Бiльшовик" станом на 31.12.2004р. та висловлює умовно-позитивну думку стосовно цiєї звiтностi.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, надання послуг
Виробництво сiльськогосподарської продукцiї, оптова торгiвля алкогольними напоями. Основнi ринки збуту товарiв: пiдприємства вторинної переробки мiст України. Бiльша частина товарiв реалiзується з вiдстрочкою платежу. Пiдприємство реалiзує в основному товари власного виробництва. Конкуренцiя товарiв "Укрсадвинпрому" на ринку України загострилась внаслiдок неприйняття комплексних заходiв по вiдродженню вiтчизняного виробництва.
Інформація щодо істотних проблем, які впливають на діяльність емітента
Постiйне зниження купiвельної спроможностi населення. Фiнансове становище пiдприємства полiпшиться при пiдвищенi купiвельної спроможностi населення.
Інформація про факти виплати штрафів і компенсацій за порушення чинного законодавства
Фактiв виплати штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Збiльшення власних обiгових коштiв, якi є основним джерелом для фiнансування дiяльностi пiдприємства. Крiм того, для покращання лiквiдностi пiдприємства обновляються основнi фонди.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Нестача обiгових коштiв пiдприємств не дає змоги укладення договорiв на цiлий рiк.
Прогнози та плани щонайменше на рік про діяльність емітента
Пiдприємство планує розширити виробництво продукцiї виноградарства за рахунок нових посадок багаторiчних насаджень.
Інша інформація, що може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента
д/н