Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року

      КОДИ
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик" Дата 01.01.2005
за ЄДРПОУ 00413400
за КОАТУУ 5124580801
Територія Одеська область за КФВ
Орган державного управління АКЦIОНЕРНI ТОВАРИСТВА ВIДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНI НА ОСНОВI ПРИВАТИЗАЦIЇ за СПОДУ 6024
за ЗКГНГ 21140
Галузь ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДIВ, ЯГIД I ВИНОГРАДУ за КВЕД 01.13.0
Вид економічної діяльності ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТIВ, ЯГIД, ГОРIХIВ, КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ I ПРЯНОЩIВ Контрольна сума  
Одиниця виміру: тис. грн.    


ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2004 р.
 
Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За попередній період
Над-ходження Видаток Над-ходження Видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 147 0 0 79
Коригування на:          
амортизацію необоротних активів 020 419 X 448 X
збільшення (зменшення) забезпечень 030 13 0 0 3
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050 54 0 0 17
Витрати на сплату відсотків 060 0 X 0 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 633 0 349 0
Зменшення (збільшення):          
оборотних активів 080 0 1394 0 618
витрат майбутніх періодів 090 0 0 0 0
Збільшення (зменшення):          
поточних зобов'язань 100 785 0 0 30
доходів майбутніх періодів 110 157 0 879 0
Грошові кошти від операційної діяльності 120 181 0 580 0
Сплачені:          
відсотки 130 X 0 X 0
податки на прибуток 140 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 181 0 580 0
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 0 96
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 181 0 484 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          
Реалізація:          
фінансових інвестицій 180 0 X 0 X
необоротних активів 190 0 X 0 X
майнових комплексів 200 0 0 0 0
Отримані:          
відсотки 210 0 X 0 X
дивіденди 220 0 X 0 X
Інші надходження 230 0 X 350 X
Придбання:          
фінансових інвестицій 240 X 0 X 0
необоротних активів 250 X 256 X 37
майнових комплексів 260 X 0 X 0
Інші платежі 270 X 0 X 0
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 0 256 313 0
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 0 256 313 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          
Надходження власного капіталу 310 0 X 0 X
Отримані позики 320 0 X 0 X
Інші надходження 330 76 X 610 X
Погашення позик 340 X 0 X 0
Сплачені дивіденди 350 X 0 X 0
Інші платежі 360 X 0 X 1404
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 76 0 0 794
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 76 0 0 794
Чистий рух коштів за звітний період 400 1 0 3 0
Залишок коштів на початок року 410 5 X 2 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 6 X 5 X

Примітки:

Керівник: Стоянов Сава Хомич
Головний бухгалтер: Самокiш Олена Федорiвна