Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Вiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
код за ЄДРПОУ 00413400
2004 рік, на кінець року
Основні відомості про емітента

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку емітента
Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Бiльшовик"
Скорочене найменуванняВАТ "Бiльшовик"
Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ00413400
Код території за КОАТУУ5124580801
Територія (область)Одеська область
РайонСаратський
Поштовий індекс68253
Населений пунктс. Долинка
Вулиця, будинокд/н
Міжміський код та телефон(04848) 47-4-43
Факсд/н
E-mailд/н
WWW-адресад/н

Інформація про державну реєстрацію емітента
Номер свідоцтва04056871Ю00101
Дата видачі2001-07-09 00:00:00
Орган, що видав свідоцтвоСАРАТСЬКА РАЙДЕРЖАДМIНIСТРАЦIЯ
Зареєстрований статутний капітал (грн.)6.506e+06

Банківські установи, що обслуговують емітента
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахункомООФ АППБ "Аваль"
МФО банку328351
Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахункомд/н
МФО банкуд/н

Основні види діяльності
Код за ЗКГНГВид діяльності
21140ВИРОЩУВАННЯ ПЛОДIВ, ЯГIД I ВИНОГРАДУ
21110ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
18143ВИНОРОБНА ПРОМИСЛОВIСТЬ

Код за КВЕДВид діяльності
01.13.0ВИРОЩУВАННЯ ФРУКТIВ, ЯГIД, ГОРIХIВ, КУЛЬТУР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ I ПРЯНОЩIВ
15.93.0ВИРОБНИЦТВО ВИН
01.11.0ВИРОЩУВАННЯ ЗЕРНОВИХ, ТЕХНIЧНИХ ТА РЕШТИ КУЛЬТУР, НЕ ВIДНЕСЕНИХ ДО IНШИХ КЛАСIВ РОСЛИННИЦТВА

Інформація про власників іменних цінних паперів емітента
Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб1
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%)76.08
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб465
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%)23.02
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук)500
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій500
  - сертифікатів облігацій0
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук)467
у тому числі: 
  - сертифікатів акцій467
  - сертифікатів облігацій0

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб)239
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб)0
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб)0
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.)1158

Інформація про останню за часом публікацію звіту емітента
Найменування друкованного органувеб-сайт http://www.corporation.com.ua, ТОВ "Агентство корпоративних новин"
Передплатний індекс31568335
Тираж0
Дата публікації звіту2004-09-08 00:00:00

Інформація про загальні збори акціонерів (для ВАТ)
Вид загальних зборівчерговіпозачергові
x
Місце проведенняУкраїна, Одеська область, Саратський р-н, с.Долинка
Дата проведення2004-04-23 00:00:00
Кворум зборів (%)84.19
Питання порядку денного:1.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2003 рiк. 2. Звiт Спостережної ради. 3. Звiт Ревiзiйної комiсiї. 4. Затвердження рiчного звiту та балансу, ВАТ за пiдсумками роботи у 2003 роцi. Порядок покриття збиткiв. 5. Довибори в спостережну раду. 6. Вiдкликання та вибори голови та членiв ревiзiйної комiсiї.

Інформація про дивіденди
Дата закриття реєстру для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись)
Дата початку виплати дивідендів
Дата закінчення виплати дивідендів