Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  22.03.2020 22:59:01
Дата здійснення дії: 23.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Код за ЄДРПОУ:  00413400
Текст повідомлення: 

                               

                               П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я     З А Г А Л Ь Н И Х

                                                             З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

                                                         ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНКА»

                                 Місцезнаходження: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка

                                                                     код за ЄДРПОУ 00413400

                Наглядова рада ПрАТ «ДОЛИНКА» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2020 року о 13:00 годині за адресою: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка, вул. Леніна,  приміщення Будинку культури, актовий зал №1.  Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитись 23 квітня 2020 року з 12:00 до 12:45 години за місцем проведення Зборів.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24:00 годину 16 квітня 2020 року.

                                                      Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень ( проект порядку денного):

 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Проект рішення:  Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 5-ти осіб:  Віхрова Тетяна Анатоліївна – Голова Лічильної комісії, Атанасова Ганна Петрівна – член Лічильної комісії, Діну Олена Борисівна – член Лічильної комісії, Малюкина Марія Василівна – член Лічильної комісії, Триколіч Зінаїда Антонівна – член Лічильної комісії. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на річних Зборах, під час яких проводилось голосування.
 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Проект рішення:Обрати: Головою Зборів – Карася Олега Валентиновича, Секретарем Зборів – Зардіашвілі Давида Анзоровича
 3. Затвердження порядку ведення, регламенту річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. Проект рішення:

Річні Загальні збори акціонерів Товариства провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 6 від 02 березня 2020 року).Затвердити наступний

регламент Зборів: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв. Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколів Лічильної комісії – до 20 хв., оголошення протоколів Лічильної комісії – до 10 хв. Голосування

з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування та бюлетенями для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішеннякожного з питань, винесених на голосування

на Загальних зборах Акціонерного Товариства, крім кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) Товариства із зазначенням прізвища,

імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та засвідчений Головою

Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетені вважаються недійсними. Уповноважити на підписання протоколу річних Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

 1.  Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та визначення напрямків роботи на 2020 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2019 рік, схвалити основні напрямки роботи на 2020 рік. Правлінню продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на покращення ділової активності всіх служб Товариства.
 2. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства. Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов’язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства. Направити свою діяльність на здійснення захисту прав акціонерів Товариства та в межах своєї компетенції контролювати та регулювати діяльність Правління Товариства.
 3. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Визнати роботу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства задовільною.
 5. Затвердження річного звіту Товариства. Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства.
 6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. Проект рішення: Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства.
 7. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2019 рік. Проект рішення:  У 2019 році в процесі господарської діяльності Товариства були отримані збитки у розмірі 7 786 тис. грн. Збитки були  спричинені поганими погодними умовами, що призвели до низької врожайністі виноградників. 
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Припинити повноваження всього скдаду Наглядової ради Товариства, у зв’язку із закінченням терміну, на який обиралася Наглядова рада.
 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.  Проект рішення: Кумулятивне голосування
 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».  Встановити,  що члени Наглядової ради виконують  свої  обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правовових договорів з  членами Наглядової ради  Товариства від імені Загальних зборів  Голову Правління Товариства -  Дімова Івана Івановича.

               Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті  35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://smida.gov.ua/db/participant/00413400   Станом на 05.03.2020 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій Товариства складає 26 024 000 (двадцять шість мільйонів двадцять чотири тисячі) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 19 930 810 (дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч вісімсот десять) штук простих іменних акцій.

                              Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати  – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, представникам акціонерів – також довіреність, що посвідчує право їх участі і голосування на Зборах, оформленa згідно з вимогами чинного законодавства та паспорт. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати документ, що підтверджує призначення його на посаду та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

                               Акціонери Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка,  адмінбудівля ПрАТ «ДОЛИНКА», кабінет №1 Бухгалтерія, в робочі дні, з понеділка по п’ятницю  з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів- також у місті їх проведення.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  Головний бухгалтер Товариства – Шинкаренко Світлана Борисівна. Телефон для довідок: (02482)47445. У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

                              Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів,  а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

                               Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ДОЛИНКА» (тис. грн.)

 

Найменування показника

                                  період

звітний                                                  попередній

Усього активів

40171

49964

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25028

25789

Запаси

1859

3969

Сумарна дебіторська заборгованість

642

7732

Гроші та їх еквіваленти        

22

133

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15462

23248

Власний капітал

 

29983

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6506

6506

Довгострокові зобов`язання і забезпечення                                                                       

-

-

Поточні зобов`язання і забезпечення

17974

19981

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-7786

7619

Середньорічна кількість акцій  (шт.)

26024000

26024000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0,29919

0,29277

                                                                                                                                                                                           Наглядова рада