Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  29.03.2021 17:41:02
Дата здійснення дії: 29.04.2021
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Код за ЄДРПОУ:  00413400
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"

(Товариство)

 

ідентифікаційний код 00413400,  місцезнаходження: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка,  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 29 квітня 2021 року о 13.00 за адресою: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка, вул.Сонячна,  приміщення Будинку культури, актовий зал №1). 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12:00 до 12:45 відповідно до переліку  акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину 23 квітня 2021 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

 

Проект порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

3. Обрання голови та секретаря зборів, прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4. Розгляд звіту Правління за 2019-2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2019-2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019-2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2019-2020 р.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

9. Обрання членів наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо питань, включених до проекту порядку денного:

 

1 питання: Обрати лічильну комісію у складі 5-ти осіб: – Атанасова Сільвія Олексіївна Голова Лічильної комісії, Атанасова Ганна Петрівна – член Лічильної комісії, Діну Олена Борисівна – член Лічильної комісії, Кісеолар Зінаїда Василівна – член Лічильної комісії, Триколіч Зінаїда Антонівна – член Лічильної комісії. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню річних загальних зборів.

2 питання: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також  членом реєстраційної комісії та скріплюється печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підпис члена реєстраційної комісії та печатка Товариства проставляються на останній сторінці бюлетеня.

3 питання: Обрати Головою Зборів – Карася Олега Валентиновича, Секретарем Зборів – Цушко Світлану Єфремівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв., обговорення питань порядку денного – до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота тимчасової лічильної комісії та  лічильної комісії до 20 хв.

4 питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2019-2020 р. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

5 питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019-2020 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

6 питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019-2020 р. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

7 питання: Затвердити річний звіт Товариства за 2019-2020 р. Затвердити рішення про погашення збитків, отриманих у 2019-2020 р., за рахунок прибутку майбутніх періодів.

8 питання: Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства у зв’язку із закінченням строку повноважень.

9 питання: Кумулятивне голосування.

10 питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Встановити, що члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити голову Правління Товариства Дiмова Iвана Iвановича на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – https://smida.gov.ua/db/participant/00413400.

Акціонери Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка,  адмінбудівля ПрАТ «ДОЛИНКА», кабінет №1 Бухгалтерія, в робочі дні, з понеділка по п’ятницю  з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів- також у місті їх проведення.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  Головний бухгалтер Товариства – Шинкаренко Світлана Борисівна.

           Акціонер має право:

1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;

2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;

3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;

4. внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів Товариства;

5. внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

6. на отримання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного зборів;

7. у разі внесення змін до проекту порядку денного зборів отримати повідомлення про такі зміни, порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

8. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;

9.  замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10. оскаржувати рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство може відмовити у включенні до проекту порядку денного зборів пропозицій акціонерів (акціонера):

 які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, у разі:

1. недотримання акціонерами 20-денного строку для надання пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, 7-денного строку щодо кандидатів до складу органів Товариства;

2. неповноти даних, а саме: відсутність проектів рішень у разі включення нових питань до проекту порядку денного зборів, щодо кандидатів у члени наглядової ради –відсутність інформації про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, або відсутність в письмовій пропозиції прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства; яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій з підстав, визначених у пунктах 1,2 для акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника, представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, а саме на 25.03.2021 року, загальна кількість простих акцій складає 26 024 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 19 930 810 штук.

                Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Долинка» (тис.грн)

Найменування показника

Період

2018 рік

Період

2019 рік

Період

2020 рік

 

Усього активів

49964

40171

41844

Основні засоби (за залишковою вартістю)

1472

1451

1324

Запаси

3969

1859

1915

Сумарна дебіторська заборгованість

7732

642

1370

Гроші та їх еквіваленти

133

22

837

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

23248

15462

13850

Власний капітал

29983

22197

20585

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6506

6506

6506

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

19981

17974

21259

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

7619

(7786)

(1612)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26024000

26024000

26024000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,29277

(0,29919)

(0,06194)

             Тел. (048) 484 74 45                                                                                                                                 Наглядова рада