Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.03.2011
Дата публікації 06.03.2011 09:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Долинка"
Юридична адреса* 68253, Україна, Одеська область, Саратський район, с.Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0484847460
E-mail* ovp@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство “Долинка”
місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с. Долинка,
повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться “ 15”квітня 2011 року о 13 -00 годині
за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 8, приміщення актового залу
Порядок денний:

1. Затвердження процедурних питань проведення Загальних зборів.
2. Звіт Виконавчого директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та визначення напрямків роботи на 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного балансу Товариства та звіту про фінансові результати.
6. Розподіл прибутку від результатів діяльності Товариства за 2010 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
7. Про визначення типу Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у нової редакції у зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до Закону України “ Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства. Затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту.
9. Затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства.
10. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства.
11. Про переобрання Виконавчого директора Товариства.
12. Про відкликання та переобрання Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
14. Про відкликання та переобрання Ревізійної комісії Товариства.
15. Звернення до АТ «Райффайзен Банк Аваль» з клопотанням про надання фінансування.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ВАТ «Долинка» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 34041 21435
Основні засоби 14850 14971
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 659 1752
Сумарна дебіторська заборгованість 9183 2199
Грошові кошти та їх еквіваленти 27 34
Нерозподілений прибуток 1161 407
Власний капітал - -
Статутний капітал 6506 6506
Довгострокові зобов`язання 1488 1698
Поточні зобов`язання 17675 8767
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26024000 26024000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 146 153Реєстрація учасників зборів буде проводитися “ 15 ” квітня 2011 р. з 12-00 до 12-45 за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів буде складений станом на «15» квітня 2011 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ВАТ «Долинка» кабінет Бухгалтерія, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер Самокіш Олена Федорівна.
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у "Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №37 від 24.02.2011 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2011
(дата)