Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2012
Дата публікації 06.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Долинка"
Юридична адреса* 68253, Україна, Одеська область, Саратський район, с.Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0484847460
E-mail* ovp@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Долинка”
місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка,
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться “ 20 ”квітня 2012 року о 14: 00 годині
за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, вул. Леніна ,приміщення Будинку культури, актовий зал.

Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання Голови та секретаря Зборів, обрання складу Лічильної комісії Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Виконавчого директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річного звіту, балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.
6. Розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків від результатів діяльності Товариства за 2011 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
7. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).
10. Внесення змін до Статуту Товариства. Уповноваження особи на підписання змін до Статуту Товариства.
11. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства. Уповноваження особи на підписання змін до Положення.

Реєстрація учасників Зборів відбудеться “ 20 ” квітня 2012 р. з 11:00 години до 13 години 45 хвилин за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах «13» квітня 2012 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ПАТ «Долинка» кабінет № Бухгалтерія, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер Самокіш Олена Федорівна.


Основні показники фінансово- господарської діяльності ПАТ «Долинка» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 36147 34041
Основні засоби 13061 14850
Довгострокові фінансові інвестиції 13828 -
Запаси 742 659
Сумарна дебіторська заборгованість 4439 9183
Грошові кошти та їх еквіваленти 35 27
Нерозподілений прибуток (1611) 1161
Власний капітал 5313 -
Статутний капітал 6506 6506
Довгострокові зобов`язання 1176 1488
Поточні зобов`язання 19647 17675
Чистий прибуток (збиток) (1886) -
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26024000 26024000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 167 146Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 05.03.2012 року №44 у " Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2012
(дата)