Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2013
Дата публікації 22.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Долинка"
Юридична адреса* 68253, Україна, Одеська область, Саратський район, с.Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0484847460
E-mail* ovp@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Долинка”
код ЄДРПОУ 00413400
місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка,
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться “ 26 ”квітня 2013 року о 14: 00 годині
за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, вул. Леніна ,приміщення Будинку культури, актовий зал.

Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2013 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2012 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПАТ «Долинка» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 39997 36147
Основні засоби 17906 13061
Довгострокові фінансові інвестиції 12576 13828
Запаси 760 742
Сумарна дебіторська заборгованість 2054 4439
Грошові кошти та їх еквіваленти 222 35
Нерозподілений прибуток (416) (1611)
Власний капітал 6508 5313
Статутний капітал 6506 6506
Довгострокові зобов`язання 1945 1176
Поточні зобов`язання 22289 19647
Чистий прибуток (збиток) 1195 (1886)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26024000 26024000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 162 167Реєстрація учасників Зборів відбудеться “ 26 ” квітня 2013 р. з 11: 00 до 13 : 45 за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах «22» квітня 2013 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ПАТ «Долинка» кабінет № Бухгалтерія, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер - Самокіш Олена Федорівна.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2013
(дата)