Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.03.2014
Дата публікації 07.03.2014 13:21:57
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Юридична адреса* 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0503955115
E-mail* akc@dolinka.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство “Долинка”
код ЄДРПОУ 00413400
місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка,
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів,
які відбудуться “ 14 ”квітня 2014 року о 13: 00 годині
за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, вул. Леніна, приміщення Будинку культури, актовий зал.
Реєстрація учасників Зборів відбудеться «14 » квітня 2014 р. з 11: 00 до 12 : 45 години за пред’явленням паспорта (для
представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт).
Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно з даними зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства
станом на 24:00 годину « 08» квітня 2014 року.

Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Виконавчого директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2014 рік.
4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2013 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.
8. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
9. Про переобрання Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України.
11. Про затвердження договорів, що були укладені між ПАТ «ДОЛИНКА» та ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК». Про надання повноважень Наглядовій раді Товариства на визначення подальших умов кредитування та укладення будь-яких договорів між ПАТ «ДОЛИНКА» та ПАТ «ПУМБ».

Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за
адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ПАТ «Долинка». кабінет № Бухгалтерія, з
понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний
бухгалтер - Самокіш Олена Федорівна.

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПАТ «Долинка» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 38151 39997
Основні засоби 10796 17906
Довгострокові фінансові інвестиції 23063 12576
Запаси 3917 760
Сумарна дебіторська заборгованість 219 2054
Грошові кошти та їх еквіваленти 53 222
Нерозподілений прибуток 1559 (416)
Власний капітал 8194 6508
Статутний капітал 6506 6506
Довгострокові зобов`язання 7260 1945
Поточні зобов`язання 22697 22289
Чистий прибуток (збиток) 2151 1195
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26024000 26024000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 158 162

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано 07.03.2014 року №46 у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2014
(дата)