Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 23.04.2015
Дата публікації 19.03.2015 21:16:50
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Юридична адреса* 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0503955115
E-mail* akc@dolinka.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
«Затверджено» Наглядовою Радою ПАТ «Долинка» Протокол №17 від « 27 » лютого 2015 р. Голова Наглядової Ради ____________О.В.Карась М.П. Публічне акціонерне товариство “Долинка” код ЄДРПОУ 00413400 місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться “ 23 ”квітня 2015 року о 12: 30 годині за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, вул. Леніна ,приміщення Будинку культури, актовий зал. Реєстрація учасників Зборів відбудеться «23 » квітня 2014 р. з 11: 00 до 12 : 15 години за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється згідно з даними реєстру власників іменних цінних паперів Товариства станом на 24:00 годину « 17» квітня 2015 року. Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання членів Лічильної комісії. 2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства. 3. Звіт Виконавчого директора про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2015 рік. 4. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2014 рік. 7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів. 8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства. 9. Про переобрання Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства. Уповноваження особи на підписання договорів з членами Наглядової ради. 10. Про зміни в структурі Виконавчого органу Товариства. 11. Про затвердження нової редакції внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства. Уповноваження особи на підписання внутрішніх положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства у нової редакції. 12. Про затвердження Статуту Товариства у нової редакції. Уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у нової редакції. 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в ході поточної господарської діяльності згідно діючого законодавства України. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ПАТ «Долинка» кабінет № Бухгалтерія, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Головний бухгалтер - Самокіш Олена Федорівна. Основні показники фінансово- господарської діяльності ПАТ «Долинка» (тис.грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 36852 38151 Основні засоби 30384 10796 Довгострокові фінансові інвестиції - 23063 Запаси 3489 3917 Сумарна дебіторська заборгованість 826 219 Грошові кошти та їх еквіваленти 75 53 Нерозподілений прибуток 1453 1559 Власний капітал 8188 8194 Статутний капітал 6506 6506 Довгострокові зобов`язання 7113 7260 Поточні зобов`язання 21551 22697 Чистий прибуток (збиток) -6 2151 Середньорічна кількість акцій (шт.) 26024000 26024000 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0 Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0 Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 162 158 Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 53 від 19.03.2015 року. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Виконавчий директор ПАТ «ДОЛИНКА» С.Х.Стоянов тел.(0248) 47-4-45 Наглядова Рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2015
(дата)