Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 17.03.2016 15:24:40
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Юридична адреса* 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Голова Правління. Тел: 0503955115
E-mail* akc@dolinka.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

 

                                                        ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОЛИНКА”

                                                                                        код ЄДРПОУ 00413400

                                                 місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка,

                                                                

       

 1. ПАТ «ДОЛИНКА»  повідомляє про проведення  річних  Загальних зборів акціонерів,  які відбудуться “21 ” квітня  2016 року о  12:30 годині  за адресою: Одеська область, Саратський район, с.Долинка, вул. Леніна ,приміщення Будинку культури, актовий зал.
 2.  Реєстрація учасників Зборів відбудеться   «21» квітня 2016 р. , початок реєстрації об 11:00 годині, закінчення реєстрації о 12:15 годині.
 3.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24: 00 годину «15» квітня 2016 року.
 4.  Порядок денний ( перелік питань, що виносяться на голосування):

 

 1. Про обрання членів Лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2016 рік.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства та  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2015 рік.
 7. Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

 

 1.  Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами  для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою:  68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення  ПАТ «Долинка»,  кабінет № Бухгалтерія,  з понеділка по п’ятницю  з 9:00 до 16:00 години.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами  є  Головний бухгалтер -  Самокіш Олена Федорівна.

 

 1. Основні показники фінансово- господарської діяльності ПАТ «Долинка» (тис.грн.)

Найменування показника

період

                  звітний                               попередній

Усього активів

33528

36852

Основні засоби

29419

30384

Довгострокові фінансові інвестиції                   

-

-

Запаси                                                           

1073

3489

Сумарна дебіторська заборгованість

1705

826

Грошові кошти та їх еквіваленти        

291

75

Нерозподілений прибуток

4189

1453

Власний капітал

10924

8188

Статутний капітал

6506

6506

Довгострокові зобов`язання                                                                         

-

7113

Поточні зобов`язання

22605

21551

Чистий прибуток (збиток)

2736

-6

Середньорічна кількість акцій  (шт.)

26024000

26024000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

      -

0

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

      -

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

126

162

 

7. Повідомлення про проведення Загальних   зборів опубліковано у Бюлетені  « Відомості НКЦПФР» від  15.03.2016 року №  50

   

 

тел.(0248)  47-4-45                                                                                                                                                                       Наглядова Рада

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.03.2016
(дата)