Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 11.04.2017
Дата публікації 07.03.2017 14:09:11
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Юридична адреса* 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Голова Правління. Тел: 0503955115
E-mail* akc@dolinka.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

                                                              ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДОЛИНКА”

                                                                                            код ЄДРПОУ 00413400

                                                 місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка,

                                                                   повідомляє про проведення річних  Загальних зборів акціонерів,

                                                                        які відбудуться «11» квітня   2017 року о 12: 00 годині

за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с. Долинка, вул. Леніна, приміщення Будинку культури, актовий зал №1

 

Реєстрація учасників Зборів відбудеться   «11» квітня  2017 р. з 11: 00   до 11 : 45 години   за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та  паспорт). Реєстрація для участі у Зборах здійснюється  згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства станом на 24:00 годину « 05» квітня 2017 року. 

                        Проект порядку денного ( перелік питань разом з проектом рішення):

1.        Про обрання Голови та членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства та визначення терміну дії їх повноважень.

Проект рішення:

      Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:  Віхрова Тетяна Анатоліївна - Голова Лічильної комісії, Атанасова Ганна Петрівна, Триколіч Зінаїда Антонівна та  Діну Олена Борисівна– члени  Лічильної комісії. Лічильна комісія у даному складі обирається на термін - до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

2.        Про обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів Товариства, порядок та спосіб  затвердження бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

      Призначити (обрати) робочі органи Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОЛИНКА», а саме Голову та секретаря Загальних зборів у наступному складі:

- Голова зборів –  Карась Олег Валентинович

- Секретар зборів –  Зардіашвілі Давид Анзорович

 Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 14 від 16.02.2017 року).

 Затвердити наступний регламент зборів:

– доповіді – до 10 хв.

– виступи – до 5 хв.

     Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколу Лічильної комісії – до 20 хвилин, оголошення протоколу Лічильної комісії – до 10 хвилин.

    Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями та бюлетенями  для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішення  кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера), найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером, та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

3.        Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Визначення напрямків роботи на 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2016 рік. Визначити напрямки роботи на 2017 рік.

4.        Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

5.        Звіт Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства.

6.        Затвердження річного звіту (фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

7.        Затвердження розподілу прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.

Проект рішення:

Затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. Отриманий прибуток направити на формування фонду резерву відпусток 2017 року, погашення кредитів 2012 року, погашення боргів 2011 року та на розвиток виробництва. У звязку з цим дивіденди  за 2016 рік не виплачувати.

8.        Прийняття рішення про зміну типу (найменування) Товариства.

Проект рішення:

Затвердити рішення про зміну типу (найменування) Товариства, затвердити нове найменування Товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНКА». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

9.        Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства». Доручити Дімову Івану Івановичу (ідентифікаційний номер 2300511197) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

10.     Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства та Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», « Про Правління». Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства Карася Олега Валентиновича підписати в новій редакції Кодекс корпоративного управління Товариства та Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», « Про Правління».

11.     Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

У звязку зі зміною типу акціонерного товариства припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства, обраної позачерговими Загальними зборами Товариства 29.09.2016 року.

Встановити кількісний склад Наглядової ради Товариства 5 (пять) осіб, в тому числі незалежні директори.

Обрання членів Наглядової ради провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства, згідно рішення ДКЦПФР № 1377 від 29.09.2011 року.

У зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, яка була обрана Загальними зборами Товариства 14.04.2014 року.

Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Товариства – 3 (три) особи.

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства провести згідно норм Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом кумулятивного голосування з числа осіб, які подали письмові заяви про згоду на обрання членом Ревізійної комісії Товариства.

Обрані члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства набувають повноважень відповідно  з нормами діючого законодавства України.

12.     Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

                ДІМОВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА – акціонер ПАТ «ДОЛИНКА»

Рік народження: 21 вересня 1966 року

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Зардіашвілі Давид Анзорович

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  8 210  штук простих іменних акцій.

Освіта:неповна вища, закінчила Білгород –Дністровський сільськогосподарський технікум (факультет механізації сільського господарства), Одеська інженерно –будівельна академія, за фахом – інженер – будівельник. Інформація про рік закінчення навчальних закладів не надана.

                 Місце роботи: не працює

Загальний стаж роботи: 30 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працювала у ПАТ «ДОЛИНКА», завідувач центрального складу

Не судима.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: так.

 Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Дімов І.І., Яковенко М.Я.

                 Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог

                 до інформації  про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

                 ЗАРДІАШВІЛІ ДАВИД АНЗОРОВИЧ – незалежний директор

Рік народження: 28  березня  1967 року.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дімов Іван Іванович

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: не волдіє акціями Емітента.

Освіта: вища, закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості  ім. М.Ломоносова  у 1994 році, спеціальність – технолог - винороб.

Місце роботи:  фізична особа - підприємець.

Загальний стаж роботи:  32 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: фізична особа-підприємець.

Не судимий.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні.

Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата:  відсутні.

                Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо

                вимог  до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

                КАРАСЬ  ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ – акціонер ПАТ «ДОЛИНКА»

Рік народження: 26 вересня 1968 року.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дімова Ольга Іванівна

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  20 746  штук простих іменних акцій.

Освіта: вища,  закінчив  Одеський сільськогосподарський інститут у 1995  році,  факультет механізації сільського господарства.

Місце роботи:  ПАТ «ДОЛИНКА», посада , яку займає - бригадир виноградної бригади №2.

Загальний стаж роботи: 20 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює у ПАТ «ДОЛИНКА»  бригадиром  виноградної  бригади № 2

Не судимий.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: так.

Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата:  Мілован Л.В., Мілован Ю.М.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації  про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

                 КОТАНЧЯН ТІГРАН КАРЛЕНОВИЧ – представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

                 «ОДЕСАВИНПРОМ»  (код ЄДРПОУ 00412027, місцезнаходження:  65044 м. Одеса, Французький бульвар, 10,

                 кількість належних акцій – 19 798 348 простих  іменних акцій, не є афілійованою особою акціонерного Товариства,

                 акціонери Товариства, що є афілійованими особами - відсутні)

Рік народження: 21 жовтня 1964 року.

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Столяр Олег Миколайович

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: не володіє акціями Емітента

Освіта: вища,  закінчив  Одеський технологічний інститут харчової промисловості у 1989  році,  фахівець з машин та апаратів харчових виробництв

Місце роботи:  ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ», посада , яку займає – інспектор служби охорони

Загальний стаж роботи: 27 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює у ПрАТ «ОДЕСАВИНПРОМ» начальником складу готової продукції, інспектором служби охорони

Не судимий.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні

Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні

Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог до інформації  про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

                 ПРИЛИПКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – незалежний директор

Рік народження:  05 квітня 1953 року

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата:  Столяр Олег Миколайович

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат: акціями Емітента не володіє.

Освіта: вища, закінчив Львівське вище військово-політичне училище у 1975 році, за фахом- військовий журналіст.

Місце роботи: фізична особа-підприємець.

Загальний стаж роботи:   43 роки.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: фізична особа-підприємець.

Не  судимий.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю:  відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства,  до складу органу якого він обирається: ні.

Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні.

Письмова заява кандидата про згоду на обрання до складу  Наглядової ради  є,  у заяві  наявні усі відомості,  щодо вимог до інформації про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

13.     Про затвердження  умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується  на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити , що члени Наглядової ради будуть виконувати свої обовязки на безоплатній основі, крім незалежних директорів, які отримують одноразову плату за виконання своїх обовязків у розмірі 500 грн. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради від імені Загальних зборів – Дімова Івана Івановича.

14.     Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

                 АТАНАСОВА СІЛЬВІЯ ОЛЕКСІЇВНА – акціонер ПАТ «ДОЛИНКА»

Рік народження: 11 вересня 1980 року

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Шинкаренко Світлана Борисівна

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  164  штук простих іменних акцій.

Освіта: середньо-спеціальна, закінчила Білгород –Дністровське педагогічне училище, за фахом – вихователь. Інформація про рік закінчення навчального закладу не надана.

                 Місце роботи: ПАТ «ДОЛИНКА»

Загальний стаж роботи: 16 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти років: протягом останніх п’яти років працює у ПАТ «ДОЛИНКА», бухгалтер

Не судима.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні

 Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні

                 Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог

                 до інформації  про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

                 АХМЕДОВ СЕРГІЙ БЕГОВИЧ – акціонер ПАТ «ДОЛИНКА»

Рік народження: 27 січня 1977 року

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Атанасова Сільвія Олексіївна

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  8 284  штук простих іменних акцій.

Освіта: середня. Інформація про закінчення навчального закладу не надана.

                 Місце роботи: ПАТ «ДОЛИНКА»

Загальний стаж роботи: 15 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти  років: протягом останніх п’яти років працює у ПАТ «ДОЛИНКА», робочий виноградної бригади №2

Не судимий.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: так.

 Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: Ахмедов Б., Ахмедова М.П., Ахмедова О.В.

                 Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог

                 до інформації  про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

                 СИРБУ ГЕОРГІЙ ПАВЛОВИЧ – акціонер ПАТ «ДОЛИНКА»

Рік народження: 06 травня 1962 року

Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного кандидата: Дімов Іван Іванович

Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат:  8 284  штук простих іменних акцій.

Освіта: середня. Інформація про закінчення навчального закладу не надана.

                 Місце роботи: ПАТ «ДОЛИНКА»

Загальний стаж роботи: 15 років.

Інформація про стаж роботи протягом останніх п’яти  років: протягом останніх п’яти років працює у ПАТ «ДОЛИНКА», робочий виноградної бригади №2

Не судимий.

Заборона обіймати певні посади та/ або займатись певною діяльністю: відсутня.

Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається: ні

 Акціонери Товариства, що є афілійованими особами кандидата: відсутні

                 Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії є, у заяві наявні усі відомості, щодо вимог

                 до інформації  про кандидатів у члени органу Акціонерного товариства.

15.     Про затвердження  умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується  на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, які обрані відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Встановити, що члени Ревізійної комісії будуть виконувати свої обов’язки на безоплатній основі. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії від імені Загальних зборів – Дімова Івана Івановича.

16.     Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у ході своєї поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням,  протягом 1 року з дати складання цього Протоколу, та зазначення їх граничної сукупної вартості.

Проект рішення:

У зв’язку із отриманням  у ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Товариством та ПрАТ "Одесавинпром" (ідентифікаційний  код  00412027) кредитів за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) та за Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) відповідно, умови  яких було затверджено протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2014 року, протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2015 року, протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 2 ОСА від 29.09.2016 року, та у зв’язку із укладенням Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у забезпечення виконання зобов’язань за вказаними кредитним договорами відповідних договорів застави та поруки,  схвалити значні правочини, які вчинені та вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в ході поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням, протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме:

-          схвалити усі укладені за погодженням із Наглядовою радою Підприємства на дату проведення цих Загальних зборів зміни до Кредитного договору № 04-221 від 28.04.2012 р.  та до усіх договорів застави, поруки, які укладено у забезпечення виконання зобов’язань за  Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. та за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р.;

-          схвалити укладення Товариством із  ПАТ "ПУМБ"  (ідентифікаційний код 14282829) будь-яких значних правочинів (як нових угод, так  і змін будь-яких діючих із ПАТ «ПУМБ» угод) на суму, що не перевищує  150  000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень (гранична сума) протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.

-          наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів на погодження  із ПАТ "ПУМБ"  та прийняття рішення про зміну (збільшення/ зменшення) в межах граничної суми будь-яких діючих  умов кредитування та будь-яких умов укладених угод про забезпечення, а також наділити Наглядову раду правом приймати рішення про укладення із ПАТ "ПУМБ"  будь-яких нових кредитних договорів, договорів овердрафтного кредитування, генеральних договорів, будь-яких угод про забезпечення, визначення їх істотних умов, а також внесення змін до них, та правом ухвалювати рішення про додаткове надання рухомого/нерухомого майна або майнових прав у заставу/іпотеку ПАТ "ПУМБ" у забезпечення виконання будь-яких зобов’язань Товариства та/або ПрАТ "Одесавинпром" (ідентифікаційний  код  00412027) перед ПАТ "ПУМБ" в межах вказаної у цьому пункті граничної суми.

17.     Прийняття рішення про схвалення  умов укладених із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Договору поруки № 10-230 від 28.04.2012 року (з усіма змінам і доповненнями на дату проведення цих Загальних зборів) та Договору застави транспортних засобів № 10-156 від 01.09.2014 року (з усіма змінам і доповненнями на дату проведення цих Загальних зборів) та усіх інших укладених на дату проведення цих Загальних зборів договорів застави/поруки у забезпечення виконання зобов’язань  ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027) за Кредитним договором № № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього), як правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027).

Проект рішення:

Схвалити умови укладених із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Договору поруки № 10-230 від 28.04.2012 року (з усіма змінам і доповненнями на дату проведення цих Загальних зборів) та Договору застави транспортних засобів № 10-156 від 01.09.2014 року (з усіма змінам і доповненнями на дату проведення цих Загальних зборів) та усіх інших укладених на дату проведення цих Загальних зборів договорів застави/поруки у забезпечення виконання зобов’язань  ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027) за Кредитним договором № № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього), як правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027).

 

         Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами  для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою:  68253, Одеська область, Саратський район, с. Долинка, приміщення  ПАТ «Долинка»,  кабінет №1 Бухгалтерія,  з понеділка по п’ятницю  з 9:00 до 16:00 години.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами  є  Головний бухгалтер -  Самокіш Олена Федорівна.

         Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.00413400.smida.gov.ua  

 

Основні показники фінансово- господарської діяльності ПАТ «Долинка» (тис.грн.)

Найменування показника

період

                  звітний                               попередній

Усього активів

34060

33528

Основні засоби

28494

29419

Довгострокові фінансові інвестиції                   

-

-

Запаси                                                            

1291

1073

Сумарна дебіторська заборгованість

4090

1705

Грошові кошти та їх еквіваленти        

28

291

Нерозподілений прибуток

9913

4189

Власний капітал

16648

10924

Статутний капітал

6506

6506

Довгострокові зобов`язання                                                                        

-

-

Поточні зобов`язання

17412

22605

Чистий прибуток (збиток)

5724

2736

Середньорічна кількість акцій  (шт.)

26024000

26024000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

      -

Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

      -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

100

126

 

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у " Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"  №41 від 01.03.2017 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління

ПАТ «ДОЛИНКА»                                                                                                                  С.Х.Стоянов

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2017
(дата)