Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2018
Дата публікації 19.03.2018 21:56:56
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Юридична адреса* 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка
Керівник* Дімов Іван Іванович - Голова Правління. Тел: 0503955115
E-mail* akc@dolinka.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

             П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я     З А Г А Л Ь Н И Х

                                                  З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

                                   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНКА»

                      Місцезнаходження: 68253 Одеська область, Саратський район, с.Долинка

                                                            код за ЄДРПОУ 00413400

                Наглядова рада ПрАТ «ДОЛИНКА» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка, вул. Леніна,  приміщення Будинку культури, актовий зал №1.  Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах буде проводитись 24 квітня 2018 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення Зборів.  Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, станом на 24:00 годину  18  квітня 2018 року.

                                     Перелік питань, що виносяться на голосування з проектом рішень ( проект порядку денного)

 1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 5-ти осіб:

Віхрова Тетяна Анатоліївна – Голова Лічильної комісії

Атанасова Ганна Петрівна – член Лічильної комісії

Діну Олена Борисівна – член Лічильної комісії

Малюкина Марія Василівна – член Лічильної комісії

Триколіч Зінаїда Антонівна – член Лічильної комісії

Лічильна комісія у даному складі обирається на термін – до переобрання Лічильної комісії в іншому складі.

 1. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ведення (регламенту) річних Загальних зборів акціонерів, порядок та спосіб затвердження бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

 •  

Головою Зборів – Карась Олег Валентинович

Секретарем Зборів – Котанчян Тігран Карленович

Загальні збори провести згідно із порядком денним та відповідно до рішень Наглядової ради Товариства (протокол засідання Наглядової ради № 7 від 01.03. 2018 року).Затвердити наступний регламент Зборів: доповіді – до 10 хв., виступи – до 5 хв. Перерва для підрахунку підсумків голосування та складання протоколу Лічильної комісії – до 20 хв., оголошення протоколу Лічильної комісії – до 10 хв. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями для голосування. Одна голосуюча акція дає акціонеру один голос для вирішеннякожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Акціонерного товариства. Бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера), найменування юридичної особи, у разі, якщо вона є акціонером, та засвідчений Головою Реєстраційної комісії. За відсутності таких реквізитів та підпису бюлетень вважається недійсним. Уповноважити на підписання протоколу Загальних зборів Товариства Голову та секретаря Загальних зборів Товариства.

 1. Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та визначення напрямків роботи на 2018 рік. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2017 рік, схвалити основні напрямки роботи на 2018 рік.

 1. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.

 1. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства задовільною.

 1. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства.

 1. Розгляд висновків зовнішнього аудиту Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити висновки зовнішнього аудиту Товариства.

 1. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

За результатами діяльності Товариства у 2017 році отримано чистий прибуток у розмірі 5 716 тис. грн. Розподілити прибуток наступним чином: направити на формування Резервного капіталу – 747 тис. грн., на погашення короткострокового кредиту банку – 2 120 тис. грн.,  на розвиток виробництва – 2 849 тис. грн.

 1. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

 У зв’язку із направленням прибутку, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2017 році,  на розвиток виробництва, річні дивіденди не виплачувати.

 1. Про внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Про уповноваження особи на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням змін та доповнень до Закону України «Про акціонерні товариства». Доручити Голові Правління – Дімову Івану Івановичу (ідентифікаційний номер 2300511197) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Статут Товариства у новій редакції набирає чинності з дати його державної реєстрації.

 1. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариствашляхом викладення їх у новій редакції, які набирають чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції, а саме, затвердити в новій редакції Положення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», « Про Правління». Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства- Карася Олега Валентиновичапідписати в новій редакціїПоложення Товариства: «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію», «Про Правління».

 1. Прийняття рішення про попереднє схвалення  значних правочинів, які вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у ході своєї поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням,  протягом 1 року з діти складання цього Протоколу.

  Проект рішення:

У зв’язку із отриманняму ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Товариством та ПрАТ "Одесавинпром" (ідентифікаційнийкод00412027) кредитів за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р. (з усімазмінами та доповненнями до нього) та за Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього) і Договором овердрафтного кредитування № ОВ-ODE-11 від 24.04.2017 р. (з усіма змінами та доповненнями до нього)відповідно, умовияких було затверджено протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 14.04.2014 року, протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 23.04.2015 року, протоколом позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства № 2 ОСА від 29.09.2016 року, протоколом № 1 Загальних зборів акціонерів Товариства від 11.04.2017 року, та у зв’язку із укладенням Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) у забезпечення виконання зобов’язань за вказаними кредитним договорами відповідних договорів застави та поруки,схвалити значні правочини, які вчинені та вчинятимуться Товариством із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в ході поточної господарської діяльності, пов’язані із кредитуванням, протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів, а саме:

 • схвалити усі укладені за погодженням із Наглядовою радою Підприємства на дату проведення цих Загальних зборів зміни до Кредитного договору № 04-221 від 28.04.2012 р.  та умови усіх договорів застави, поруки зі змінами до них, які укладено у забезпечення виконання зобов’язань за  Кредитним договором № 04-222 від 28.04.2012 р., Договором овердрафтного кредитування № ОВ-ODE-11 від 24.04.2017 р. та за Кредитним договором № 04-221 від 28.04.2012 р.;
 • схвалити укладення Товариством із  ПАТ "ПУМБ"  (ідентифікаційний код 14282829) будь-яких значних правочинів (як нових угод, так  і змін будь-яких діючих із ПАТ «ПУМБ» угод) на суму, що не перевищує  150  000 000,00 (сто п’ятдесят мільйонів) гривень (гранична сума) протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів.
 • наділити Наглядову раду Товариства повноваженнями протягом 1 року з дати проведення цих Загальних зборів на погодження  із ПАТ "ПУМБ"  та прийняття рішення про зміну (збільшення/ зменшення) в межах граничної суми будь-яких діючих  умов кредитування та будь-яких умов укладених угод про забезпечення, а також наділити Наглядову раду правом примати рішення про укладення із ПАТ "ПУМБ" будь-яких нових кредитних договорів, договорів овердрафтного кредитування, генеральних договорів, будь-яких угод про забезпечення, визначення їх істотних умов, а також внесення змін до них, та правом ухвалювати рішення про додаткове надання рухомого/нерухомого майна або майнових прав у заставу/іпотеку ПАТ "ПУМБ" у забезпечення виконання будь-яких зобов’язань Товариства та/або ПрАТ "Одесавинпром" (ідентифікаційний  код  00412027) перед ПАТ "ПУМБ" в межах вказаної у цьому пункті граничної суми.
 1. Прийняття рішення про схвалення  умов укладених із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Договору поруки № 10-230 від 28.04.2012 року і Договору поруки № П-ODE-11/1 від 24.04.2017 року (з усіма змінами  і доповненнями до них на дату проведення цих Загальних зборів) та Договору застави транспортних засобів № 10-156 від 01.09.2014 року і Договору застави транспортних засобів № ТЗ-ODE -11/6 від 25.05.2017 року (з усіма змінам і доповненнями до них на дату проведення цих Загальних зборів) та усіх інших укладених на дату проведення цих Загальних зборів договорів застави/поруки у забезпечення виконання зобов’язань  ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027) за Кредитним договором № № 04-222 від 28.04.2012 р. та Договором овердрафтного кредитування № ОВ-ODE-11 від 24.04.2017 р. (з усіма змінами та доповненнями до них), як правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027).

     Проект рішення:

Схвалити умови укладених із ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) Договору поруки № 10-230 від 28.04.2012 року і Договору поруки № П-ODE-11/1 від 24.04.2017 року (з усіма змінами  і доповненнями до них на дату проведення цих Загальних зборів)  та Договору застави транспортних засобів № 10-156 від 01.09.2014 року і Договору застави транспортних засобів № ТЗ-ODE -11/6 від 25.05.2017 року (з усіма змінам і доповненнями до них на дату проведення цих Загальних зборів) та усіх інших укладених на дату проведення цих Загальних зборів договорів застави/поруки у забезпечення виконання зобов’язань  ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027) за Кредитним договором № № 04-222 від 28.04.2012 р. та Договором овердрафтного кредитування № ОВ-ODE-11 від 24.04.2017 р. (з усіма змінами та доповненнями до них), як правочинів, щодо яких є заінтересованість акціонера ПрАТ «Одесавинпром» (ідентифікаційний  код  00412027).

                             Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.00413400.smida.gov.ua   Станом на 05.03. 2018 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість акцій Товариства складає 26 024 000 (двадцять шість мільйонів двадцять чотири тисячі) штук простих іменних акцій, кількість голосуючих акцій складає 19 925 352 (дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот двадцять п’ять тисяч триста п’ятдесят два) штук простих іменних акцій.

                              Для реєстрації та участі у річних Загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати  – паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, представникам акціонерів – також довіреність, що посвідчує право їх участі і голосування на Зборах, оформленa згідно з вимогами чинного законодавства та паспорт. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати документ, що підтверджує призначення його на посаду та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

                                Акціонери Товариства під час підготовки до річних Загальних зборів мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного Зборів, починаючи від дати надіслання цього повідомлення і до дати проведення Зборів, за місцезнаходженням Товариства: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка, адмінбудівля ПрАТ «ДОЛИНКА», кабінет №1 Бухгалтерія, в робочі дні, з понеділка по п’ятницю  з 10-00 до 12-00, а в день проведення Загальних зборів- також у місті їх проведення.  Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з  документами є  Головний бухгалтер Товариства – Шинкаренко Світлана Борисівна. Телефон для довідок: (02482)47445.   У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

                              Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів,  а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.  Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку, передбаченому Статутом Товариства.

                               Основні показники фінансово- господарської діяльності ПрАТ «ДОЛИНКА» (тис. грн.)

 

Найменування показника

період

звітний                                                  попередній

Усього активів

41298

34060

Основні засоби (за залишковою вартістю)

27395

28494

Запаси

2832

1291

Сумарна дебіторська заборгованість

10397

4090

Гроші та їх еквіваленти        

28

28

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

15629

9913

Власний капітал

22364

16648

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6506

6506

Довгострокові зобов`язання і забезпечення                                                                       

-

-

Поточні зобов`язання і забезпечення

18934

17412

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

5716

5724

Середньорічна кількість акцій  (шт.)

26024000

26024000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0.21964

0.21995

                                                                                                                                                                          Наглядова рада

Повідомлення розміщено у Бюлетені «Відомості НКЦПФР» №53 (2806) від 19.03.2018 року

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Дімов Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2018
(дата)