Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 24.04.2018
Дата публікації 28.03.2018 17:20:03
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Юридична адреса* 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка
Керівник* Дімов Іван Іванович - Голова Правління. Тел: 0503955115
E-mail* akc@dolinka.od.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

П О В І Д О М Л Е Н Н Я        П Р О   П Р О В Е Д Е Н Н Я     З А Г А Л Ь Н И Х

                                                  З Б О Р І В        А К Ц І О Н Е Р І В

                                   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОЛИНКА»

                      Місцезнаходження: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка

                                                            код за ЄДРПОУ 00413400

                Наглядова рада ПрАТ «ДОЛИНКА» повідомляє про внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 24 квітня 2018 року о 12:00 годині за адресою: 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка, вул. Леніна, приміщення Будинку культури, актовий зал №1.

                 Включити до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів питання №15:

  15. Про можливість, умови та порядок забезпечення ПрАТ «Долинка» виконання ПрАТ «Одесавинпром» його зобов’язань перед АТ “ПроКредит Банк”, які виникають на підставі Рамкової угоди,  що укладена між  ПрАТ «Одесавинпром» та АТ « ПроКредит Банк» в сумі  75.000.000,00 (Сімдесят п’ять мільйонів) гривень 00 копійок строком на 120 місяців.

          Проект рішення:

          Укласти договір поруки з АТ « ПроКредит Банк» для забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ

 «Одесавинпром» перед АТ "ПроКредит Банк”, які виникають на підставі Рамкової угоди, що укладена між ПрАТ «Одесавинпром» та АТ«ПроКредит Банк» в сумі  75.000.000,00 (Сімдесят п’ять мільйонів) гривень 00 копійок строком на 120 місяців.

          Уповноважити Голову Правління ПрАТ « Долинка»  Дімова Івана Івановича (раніше та надалі – керівник Товариства) самостійно діяти від імені Товариства у всіх відносинах із АТ «ПроКредит Банк» та без необхідності попереднього та/або наступного погодження  із Загальними зборами учасників Товариства та іншими органами Товариства:

                       -  самостійно на власний розсуд визначати усі умови договору поруки, укласти та підписати його;

                       -  підготувати, підписати та подати у АТ «ПроКредит Банк» усі документи, необхідні для укладення договору поруки;

                       -  укладати зміни та доповнення до вказаних вище договорів із АТ «ПроКредит Банк»

                          на самостійно визначених ним умовах.

 

                 Інша інформація, розкрита у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів залишається без змін.

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                           Наглядова рада

 

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів опубліковано у Бюлетні "Відомості НКЦПФР" № 61(2814) від 29.03.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Дімов Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2018
(дата)