Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 05.03.2010
Дата публікації 05.03.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Долинка"
Юридична адреса* 68253, Україна, Одеська область, Саратський район, с.Долинка
Керівник* Стоянов Сава Хомич - Виконавчий директор. Тел: 0484847460
E-mail* ovp@fbulvar.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство “Долинка”
місцезнаходження: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка,
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів,
які відбудуться “ 21”квітня 2010 року об 11-00
за адресою: 65044, м. Одеса, Французький бульвар, 8, приміщення актового залу
Порядок денний:

1.Звіт дирекції про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2009 рік та визначення напрямків роботи на 2010 рік.
2.Звіт Наглядової ради Товариства.
3.Звіт Ревізійної комісії Товариства.
4.Затвердження річного балансу Товариства та звіту про фінансові результати.
5.Розподіл прибутку від результатів діяльності Товариства за 2009 рік. Розгляд питання щодо виплати дивідендів.


Основні показники фінансово- господарської діяльності ВАТ «Долинка» (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 21435 16308
Основні засоби 16266 12778
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1752 2035
Сумарна дебіторська заборгованість 2199 299
Грошові кошти та їх еквіваленти 34 31
Нерозподілений прибуток 407 - 38
Власний капітал - -
Статутний капітал 6506 6506
Довгострокові зобов`язання 1698 2271
Поточні зобов`язання 8767 5279
Чистий прибуток (збиток) 407 - 38
Середньорічна кількість акцій (шт.) 26024000 26024000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів , витрачених на викуп власних акцій протягом період - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 153 194

Реєстрація учасників зборів проводиметься “ 21 ” квітня 2010 р. з 8-30 до 10-45 за пред’явленням паспорта (для представників акціонерів – також довіреність, оформлена згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу представника акціонера). Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів складений на «24» лютого 2010 року. Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріалами для підготовки до Загальних зборів акціонерів за адресою: 68253, Одеська область, Саратський район, с.Долинка, приміщення ВАТ «Долинка» кабінет № бухгалтерія, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00. Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Самокіш Олена Федорівна.

тел.: 47-4-45 Наглядова Рада
Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №37 від 01.03.2010 року.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.
Голова Наглядової Ради підпис А.М.Цадзікідзе
05.03.2010
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Виконавчий директор Стоянов Сава Хомич
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2010
(дата)