Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Дімов І.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.03.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка Дані відсутні
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.03.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.03.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.03.2018 припинено повноваження Член Правління Отян Ольга Василівна КК 243759
26.03.1999 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.000983
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 07.03.2018 р., протокол №8. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Посадова особа Отян Ольга Василівна (паспорт: серія КК номер 243759 виданий 26.03.1999 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000983%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
07.03.2018 припинено повноваження Голова Правління Дімов Іван Іванович КК 953171
05.06.2002 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.051
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 07.03.2018 р., протокол №8. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Посадова особа Дімов Іван Іванович (паспорт: серія КК номер 953171 виданий 05.06.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,051%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3296,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
07.03.2018 припинено повноваження Член Правління Самокіш Олена Федорівна
0.093056
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 07.03.2018 р., протокол №8. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі закінчення терміну повноважень. Посадова особа Самокіш Олена Федорівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,093056%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 6054,25 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: один рік.
07.03.2018 призначено Голова Правління Дімов Іван Іванович КК 953171
05.06.2002 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.051
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 07.03.2018 р., протокол №8. Призначення посадової особи виконано на підставі призначення усього складу Правління на новий строк. Посадова особа Дімов Іван Іванович (паспорт: серія КК номер 953171 виданий 05.06.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,051%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3296,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 06.03.2019 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з виноградарства, Голова Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 13 187 штук акцій.
07.03.2018 призначено Член Правління Отян Ольга Василівна КК 243759
26.03.1999 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.000983
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 07.03.2018 р., протокол №8. Призначення посадової особи виконано на підставі призначення усього складу Правління на новий строк. Посадова особа Отян Ольга Василівна (паспорт: серія КК номер 243759 виданий 26.03.1999 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000983%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 06.03.2019 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бригадир виноградної бригади №3. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 256 штук акцій.
07.03.2018 призначено Член Правління Шинкаренко Світлана Борисівна КМ 268015
09.09.2004 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.039217
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 07.03.2018 р., протокол №8. Призначення посадової особи виконано на підставі призначення усього складу Правління на новий строк. Посадова особа Шинкаренко Світлана Борисівна (паспорт: серія КМ номер 268015 виданий 09.09.2004 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,039217%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2551,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 06.03.2019 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 206 штук акцій.