Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Дімов І.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 25.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 с.Долинка дані відсутні
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (04848) 47445 (04848)47445
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 24.04.2018 25000 41298 60.53562
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 24.04.2018; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Товариства ; Предмет правочину: Рамкова угода з АТ "ПроКредит Банк" ; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 25 000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41 298 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 60,53562%; Загальна кількість голосуючих акцій:19 925 352 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 19 839 802 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 19 839 802; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: .
2 24.04.2018 15000 41298 36.32137
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 24.04.2018; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Товариства ; Предмет правочину: кредит в АТ "ПроКредит Банк" ; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 15 000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41 298 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 36,32137%; Загальна кількість голосуючих акцій:19 925 352 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:19 839 802 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 19 839 802; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: .
3 24.04.2018 30000 41298 72.64274
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 24.04.2018; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Товариства ; Предмет правочину: договір поставки винограду ; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 30 000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41 298 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 72,64274%; Загальна кількість голосуючих акцій:19925352 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 19 839 802 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 19 839 802; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: .
4 24.04.2018 75000 41298 181.60686
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 24.04.2018; Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Товариства ; Предмет правочину: договір поруки ; Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 75 000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 41 298 тис. грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 181,60686%; Загальна кількість голосуючих акцій: 19 925 352 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 19 839 802 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 19 839 802; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення:0; Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: .