Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Дімов І.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.03.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка Дані відсутні
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.03.2019
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Газета "Урядовий кур’єр"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 06.03.2019
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.03.2019 обрано Голова Правління Дімов Іван Іванович 953171 0.051
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.03.2019 р., протокол №11. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання усього складу Правління на новий строк, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Дімов Іван Іванович (паспорт: серія КК номер 953171 виданий 05.06.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,051%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 3 296,75 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 06.03.2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: директор з виноградарства, Голова Правління Товариства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 13 187 акцій.
05.03.2019 обрано Член Правління Отян Ольга Василівна 243759 0.000983
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.03.2019 року, протокол №11. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Правління на новий строк, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Отян Ольга Василівна (паспорт: серія КК номер 243759 виданий 26.03.1999 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000983%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 64 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 06.03.2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: бригадир виноградної бригади №3. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 256 акцій.
05.03.2019 обрано Член Правління Шинкаренко Світлана Борисівна 268015 0.039217
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою Товариства 05.03.2019 р., протокол №11. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Правління, у зв'язку із закінченням терміну повноважень. Шинкаренко Світлана Борисівна (паспорт: серія КМ номер 268015 виданий 09.09.2004 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,039217%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 2 551,5 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 06.03.2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера, Головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 206 акцій.