Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Стоянов С.Х.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.12.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка д/в
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.12.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 06.12.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.12.2016 набуто повноважень Член Наглядової ради Котанчян Тігран Карленович- представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ" КЕ 189331
04.04.1996 Київським РВ УМВС України в Одеській області
0
Зміст інформації:
Рішення про заміну члена Наглядової ради ПАТ "ДОЛИНКА" - представника акціонера ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" прийнято акціонером ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ" (код ЄДРПОУ 00412027, місцезнаходження: 65044, м.Одеса, Французький бульвар,10, кількість належних акцій - 19 798 348 штук) 05.12.2016 р. Набуття повноважень посадової особи виконано на підставі Повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПАТ "ДОЛИНКА" - представника акціонера ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" від 05.12.2016 р., вих. №399. Котанчян Тігран Карленович- представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ" (паспорт: серія КЕ номер 189331 виданий 04.04.1996 р. Київським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який набуває повноважень особа: до переобрання на чергових (річних) Загальних зборах акціонерів. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 01.02.2011 р.- 16.12.2011 р.- менеджер із збуту ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"; 16.12.2011 р. - 23.09.2013 р.- заступник начальника відділу транспорта ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"; 23.09.2013 р.- 16.12.2013 р. - начальник складу готової продукції ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ"; 16.12.2013 р. по даний час - інспектор служби охорони ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ". .Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
06.12.2016 припинено повноваження Член Наглядової ради Кучухідзе Леван - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято акціонером ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ" ( код ЄДРПОУ 00412027, місцезнаходження: 65044, м. Одеса, Французький бульвар,10, кількість належних акцій 19 798 348 штук) 05.12.2016 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі повідомлення про заміну члена Наглядової ради ПАТ "ДОЛИНКА" - представника акціонера ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ". Посадова особа Кучухідзе Леван - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ" (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.09.2016 року.