Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Стоянов С.Х.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 08.12.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка д/в
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 08.12.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 08.12.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.12.2016 призначено Член Правління Дімов Іван Іванович КК 953171
05.06.2002 Саратський РВ УМВС України в Одеській області
0.0507
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ДОЛИНКА" 07.12.2016 р., протокол №8. Призначення посадової особи виконано з метою підвищення якості управління Товариством. Посадова особа Дімов Іван Іванович (паспорт: серія КК номер 953171 виданий 05.06.2002 р. Саратський РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0507%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0507%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 14.05.2017 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: з 2009 року по даний час працює агрономом у ПАТ "ДОЛИНКА". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 13 187 акцій.
07.12.2016 звільнено Член Правління Луценко Віталій Григорович
0.0231
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ "ДОЛИНКА" 07.12.2016 р., протокол № 8. Звільнення посадової особи виконано з метою підвищення якості управління Товариством. Посадова особа Луценко Віталій Григорович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0231%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0231%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.05.2016 року по 07.12.2016 року.