Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Дімов І.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 13.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 с. Долинка. Саратський район, Одеська область Дані відсутні
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048) 7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 13.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 13.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.03.2017 призначено Голова Правління Дімов Іван Іванович КК 953171
05.06.2002 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.051
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.03.2017 р., протокол №15. Призначення посадової особи виконано на підставі заяви Голови Правління про звільнення. Посадова особа Дімов Іван Іванович (паспорт: серія КК номер 953171 виданий 05.06.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,051%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,050672%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 10.03.2018 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДОЛИНКА" - директор з виноградарства. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 13 187 штук акцій.
10.03.2017 звільнено Голова Правління Стоянов Сава Хомич
0.109817
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.03.2017 р., протокол № 15. Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення. Посадова особа Стоянов Сава Хомич (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,109817%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,109817%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 місяців.
10.03.2017 припинено повноваження Член Правління Дімов Іван Іванович КК 953171
05.06.2002 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.050672
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою Товариства 10.03.2017 р., протокол №15. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі призначення Дімова І.І. Головою Правління ПАТ "ДОЛИНКА". Посадова особа Дімов Іван Іванович (паспорт: серія КК номер 953171 виданий 05.06.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,050672%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,050672%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три місяці.
10.03.2017 призначено Член Правління Отян Ольга Василівна КК 243759
26.03.1999 Саратський РВ УМВС України в Одеській області
0.000983
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою Товариства 10.03.2017 р., протокол №15. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Отян Ольга Василівна (паспорт: серія КК номер 243759 виданий 26.03.1999 р. Саратський РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,000983%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,000983%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: до 10.03.2018 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДОЛИНКА" - бригадир виноградної бригади № 3. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 256 штук акцій.