Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Дімов І.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 23.03.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка д/в
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.03.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 23.03.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.03.2017 призначено Головний бухгалтер Шинкаренко Світлана Борисівна КМ 268015
09.09.2004 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.039217
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято Головою Правління ПАТ "ДОЛИНКА" 22.03.2017 р., наказ № 23 пр. Призначення посадової особи виконано на підставі переводу Головного бухгалтера на іншу посаду. Посадова особа Шинкаренко Світлана Борисівна (паспорт: серія КМ номер 268015 виданий 09.09.2004 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), призначена на посаду Головний бухгалтер. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,039217%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,039217%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: необмежений. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник Головного бухгалтера ПАТ "ДОЛИНКА". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 10 206 акцій.
22.03.2017 припинено повноваження Головний бухгалтер Самокіш Олена Федорівна
0.093056
Зміст інформації:
Рішення про перевід на іншу посаду прийнято Головою Правління ПАТ "ДОЛИНКА" 22.03.2017 р., наказ № 23пр. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переводу Головного бухгалтера на іншу посаду. Посадова особа Самокіш Олена Федорівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Головний бухгалтер, переведена на іншу посаду. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,093056%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,093056%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 12 років.