Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Дімов І.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка Дані відсутні
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
11.04.2017 обрано Голова Наглядової ради Карась Олег Валентинович КК 938240
10.05.2002 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.079718
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято річними Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради Товариства. Карась Олег Валентинович (паспорт: серія КК номер 938240 виданий 10.05.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Голова Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,079718%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,079718%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДОЛИНКА", бригадир виноградної бригади № 2. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 20 746 штук акцій. Карась О.В. - акціонер ПАТ "ДОЛИНКА".
11.04.2017 обрано Член Наглядової ради Дімова Ольга Миколаївна КК 953169
05.06.2002 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.031547
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради. Дімова Ольга Миколаївна (паспорт: серія КК номер 953169 виданий 05.06.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,031547%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,031547%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДОЛИНКА", завідувач центрального складу. В даний час не працює. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8 210 штук акцій. Дімова О.М. - акціонер ПАТ "ДОЛИНКА".
11.04.2017 обрано Член Наглядової ради Котанчян Тігран Карленович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради Товариства. Котанчян Тігран Карленович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ", начальник складу готової продукції, інспектор служби охорони. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Товариства не володіє. Котанчян Т.К. - представник акціонера ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ" ( код ЄДРПОУ 00412027, місцезнаходження: 65044 м.Одеса, Французький бульвар, 10, кількість належних акцій - 19 798 348 штук).
11.04.2017 обрано Член Наглядової ради Зардіашвілі Давид Анзорович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради Товариства. Зардіашвілі Давид Анзорович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Емітента не володіє. Зардіашвілі Д.А. - незалежний директор.
11.04.2017 обрано Член Наглядової ради Прилипко Олександр Олександрович
0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього сладу Наглядової ради Товариства. Прилипко Олександр Олександрович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: фізична особа-підприємець. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: акціями Емітента не володіє. Прилипко О.О. - незалежний директор.
11.04.2017 припинено повноваження Голова Наглядової ради Карась Олег Валентинович КК 938240
10.05.2002 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.079718
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Карась Олег Валентинович (паспорт: серія КК номер 938240 виданий 10.05.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Голова Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,079718%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,079718%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.09.2016 року.
11.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Зардіашвілі Давид Анзорович
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради. Посадова особа Зардіашвілі Давид Анзорович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.09.2016 року.
11.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Прилипко Олександр Олександрович
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради. Посадова особа Прилипко Олександр Олександрович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.09.2016 року.
11.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Котанчян Тігран Карленович
0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р.,протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Котанчян Тігран Карленович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.12.2016 року.
11.04.2017 припинено повноваження Член Наглядової ради Узунова Наталя Дем'янівна КК 906523
22.03.2002 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.014071
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Наглядової ради Товариства. Посадова особа Узунова Наталя Дем'янівна (паспорт: серія КК номер 906523 виданий 22.03.2002 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,014071%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,014071%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.09.2016 року.
11.04.2017 обрано Голова Ревізійної комісії Атанасова Сільвія Олексіївна
0.00063
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Ревізійної комісії. Атанасова Сільвія Олексіївна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ) обрано на посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00063%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,00063%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДОЛИНКА", бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 164 штук акцій.
11.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії Ахмедов Сергій Бегович КЕ 517920
30.01.1997 Саратський РВ УМВС України в Одеській області
0.031832
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання Ревізійної комісії Товариства. Ахмедов Сергій Бегович (паспорт: серія КЕ номер 517920 виданий 30.01.1997 р. Саратський РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,031832%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,031832%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДОЛИНКА", робочій виноградної бригади №2. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 8284 штук акцій.
11.04.2017 обрано Член Ревізійної комісії Сирбу Георгій Павлович КЕ 740307
07.07.1997 Саратським РВ УМВС України в Одеській області
0.049488
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Обрання посадової особи виконано на підставі переобрання Ревізійної комісії. Сирбу Георгій Павлович (паспорт: серія КЕ номер 740307 виданий 07.07.1997 р. Саратським РВ УМВС України в Одеській області) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,049488%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,049488%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: ПАТ "ДОЛИНКА", робочий виноградної бригади №2. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 12879 акцій.
11.04.2017 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Атанасова Світлана Василівна
0.039628
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Ревізійної комісії. Посадова особа Атанасова Світлана Василівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,039628%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,039628%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.04.2014 року.
11.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Кісеолар Зінаїда Василівна
0.052885
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переобрання всього складу Ревізійної комісії. Посадова особа Кісеолар Зінаїда Василівна (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,052885%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,052885%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.04.2014 року.
11.04.2017 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Шинкаренко Василь Васильович
0.061727
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства 11.04.2017 р., протокол №1. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі переобрання Ревізійної комісії Товариства. Посадова особа Шинкаренко Василь Васильович (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,061727%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,061727%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.04.2014 року.