Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Дімов І.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка дані відсутні
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 11.04.2017 150000 34060 440.3993
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 11.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Товариства. Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладення із ПАТ "ПУМБ" (іідентифікаційний код 14282829) будь-яких кредитних договорів, затвердження змін та доповнень до них, договорів овердрафтного кредитування, генеральних договорів, будь-яких договорів про забезпечення. Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 29 908,156 тис. грн. ; Гранична сукупність вартості правочинів: 150000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 34060 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 440,3993%; Загальна кількість голосуючих акцій: 19 925 352 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 19 864 019 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 19 864 019 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 .