Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       Дімов І.І.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка дані відсутні
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 11.04.2017 393.174 34060 1.15436
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 11.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів ; Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 393,174 тис.грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 34060 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 1,15436%; Загальна кількість голосуючих акцій:19 925 352 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах:19 864 019 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 65 671; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договор застави транспортних засобів №10-156 від 01.09.2014 року (з усіма зінами та доповненнями на дату проведення Загальних зборів), згідно якого ПАТ "ДОЛИНКА" передає в заставу ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) транспортні засоби в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" за кредитним договором №04-222 від 28.04.2012 року (з усіма змінами та доповненнями до нього) ; Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ" ; Місцезнаходження юридичної особи: 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10 ; Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: код ЄДРПОУ 00412027 ; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"):ознакою заінтересованості є забезпечення заставою виконання зобов'язань заінтересованої особи за кредитним договором ; Інші істотні умови правочину: відсутні .
2 11.04.2017 29514.982 34060 86.65585
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю: 11.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальны збори акціонерів Товарства. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 29514,982 тис.грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 34060 тис.грн; Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 86,65585%; Загальна кількість голосуючих акцій: 19 925 352 ; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 19 864 019 ; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 65 671; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. Істотні умови правочину, а саме: Предмет правочину: договір поруки № 10-230 від 28.04.2012 року, укладений між ПАТ "ДОЛИНКА" та ПАТ "ПУМБ" (ідентифікаційний код 14282829) в забезпечення виконання зобов'язань ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" за Кредитним договором №04-222 від 28.04.2012 року ( з усіма змінами та доповненнями до нього); Повне найменування юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ" ; Місцезнаходження юридичної особи: 65044 м.Одеса, Французький бульвар,10 ; Код за ЄДРПОУ юридичної особи - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: код ЄДРПОУ 00412027 ; Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні товариства"): ПрАТ "ОДЕСАВИНПРОМ" внаслідок такого правочину може виконати свої зобов'язання за кредитним договором; Інші істотні умови правочину: відсутні .