Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правління       І.І.Дімов
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 19.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПрАТ "ДОЛИНКА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 68253 Одеська область, Саратський район, с. Долинка дані відсутні
4. Код за ЄДРПОУ 00413400
5. Міжміський код та телефон, факс (048)7380893 (048)7380893
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.00413400.smida.gov.ua в мережі Інтернет 19.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну типу акціонерного товариства

№ з/п Дата вчинення дії Повне найменування акціонерного товариства до зміни Повне найменування акціонерного товариства після зміни
1 2 3 4
1 18.04.2017 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА" ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення: 11.04.2017 року; Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціонерів Товариства; Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 18.04.2017 року; Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА"; Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОЛИНКА".